הרשמה לניוזלטר

ש.ר.א.ל. שירותים ואספקה לרפואה בע"מ (להלן: שראל) מאפשרת לקבל עדכונים ומידע בנושא מכרזים ונושאים שיווקיים באמצעות דואר אלקטרוני, לנרשמים לדיוור באתר האינטרנט שלה ובכפוף לתנאים וההנחיות שייקבעו על ידי שראל מעת לעת (להלן: "דיוור"או "פעולות הדיוור").
לשם קבלת 'הדיוור' הנך מתבקש להזין את הנתונים בטופס ההרשמה. באחריות המשתמש לוודא את נכונות כל הפרטים המוזנים על ידו בטופס ההרשמה ולעדכונם השוטף. כמו כן באחריות המשתמש לבדוק את תא הדואר האלקטרוני שלו בתכיפות סבירה ולפחות פעם ביום, לוודא תקינותה ופעילותה.
למרות הרישום לקבלת הודעות דואר אלקטרוני, מובהר ומודגש כי על המשתמש לעיין באתר האינטרנט של שראל ובעמודי האתר הרלוונטיים לנושאים בהם הוא מתעניין, ובמיוחד בעדכונים המבוצעים בו מידי פעם ומעת לעת ולפחות פעם ביום. הרישום לקבלת הודעות דואר אלקטרוני אינה מחליפה את הצורך בעיון באתר האנטרנט עצמו ובקבלת פרטים באמצעות בירור ישיר במשרדי שראל (פרטי ההתקשרות מפורטים באתר האינטרנט של שראל).
בכל מקרה וטרם הגשת הצעה למכרז כלשהו (וממש בסמוך קודם להגשת ההצעה)- חובה על המשתמש לעיין בעמודים הרלוונטיים של אתר האינטרנט של שראל ובכל מקור בו יש מידע בקשר למכרז הרלוונטי כמו גם ליצור קשר כדי לוודא הנתונים בקשר למכרז/הרכישה/ההזמנה הרלוונטים.
פעולת 'הדיוור' מוצעת לציבור "כמות שהוא" (AS-IS) שראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. שראל לא תישא בכל אחריות להפסד ו/או נזק העלול להגרם כתוצאה ו/או בקשר עם תקלה במשלוח ו/או קבלת הודעה ו/או דואר אלקטרוני ו/או תכנם .שראל לא תישא באחריות  לנזק שייגרם בגלל ו/או בקשר עם שימוש כלשהו בתכני הדיוור, הסתמכות על תכני הדיוור, העדר דיוור, השבתת פעולות הדיוור לזמן מוגבל או קבוע, פתאומי או מתוכנן ו/או בשל סתירה או אי התאמה בין נתונים/פרטים/מידע שיוצג באמצעות 'הדיוור' לבין נתונים/פרטים/מידע הקבועים בכל מסמך או מקור  אחר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין נתונים/פרטים/מידע המוצג באמצעות 'הדיוור' לבין נתונים/פרטים/מידע הקבועים בכל מסמך/מקור אחר של שראל ו/או מי מטעמה, לרבות מכרזים, הודעות בהקשר של רכישות הזמנות או כוונה לבצע רכישה/הזמנה, רק נתונים/פרטים/מידע שיהיו במסמכים המקוריים ובכתב של שראל ייחשבו לנכונים.
פעולות הדיוור והשימוש בהם נועדו אך ורק לצורך השתתפות במכרזים ו/או בפעולות רכש/מכירה/אספקה לשראל ו/או מי מטעמה – אין לעשות באתר לרבות בפעולות הדיוור המסופקות באמצעותו ו/או באמצעות שראל כל פעולה מסחרית אחרת ו/או שאינה חוקית, אינה מוסרית, נוגדת את תקנת הציבור ו/או שעלולה לפגוע בשראל ו/או מי מלקוחותיה ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של חשש לתקלה טכנית, מסחרית, עסקית או אחרת, חלה על המשתמש חובה לעדכן בכך את שראל ובכתב.
חל איסור חמור לכלול ברישום לצורך קבלת 'דיוור' ו/או באיזה מהפניות אל שראל ו/או מי מטעמה, פרט/נתון/עובדה לא נכון, לא מדוייק ו/או שאינו מלא ונכון . האמור יחול גם על העדר עדכון נתון שהשתנה וכדו'.
שראל שומרת על זכותה לעדכן את תנאי פעולות הדיוור מעת לעת ועל המשתמש יחולו התנאים הרלוונטיים כפי שיעודכנו.
קראתי את כל תנאי השימוש ואני מסכים בשמי ובשם הארגונים/התאגידים בשמם אני פועל לכל האמור.

 דילוג לתוכן