מידע כללי לספקים המעוניינים להשתתף במכרז

"התוכן המופיע באתר, לרבות מידע, טקסט, תוכנה, נתונים, גרפיקה וכל מידע מסחרי ואחר מכל סוג (להלן: "המידע"), הנם רכושה הבלעדי והבלבדי של חברת שראל שירותים ואספקה לרפואה בע"מ (להלן: "החברה").
המידע נועד לשימוש ספקים המעוניינים להשתתף בעצמם במכרזים המפורסמים מטעם החברה . חל איסור להפיץ את המידע ו/או הפרסומים שבאתר בכל אופן שהוא (לרבות באמצעות רשת האינטרנט) לציבור, לארגונים/חברות ו/או לספקים כלשהם.
כמו כן אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי ו/או מטעם החברה באתר כמקנים רשות או זכויות כלשהן במידע ו/או בקניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים. אשר על כן , הרשות לשימוש במידע הנה אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת וכתובה של החברה. הנך מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם ו/או למסור לצד שלישי כלשהו כל חלק מן האתר ו/או המידע ו/או הנתונים שבו ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה."

נספח: תנאים כלליים להזמנת רכש

נספח: מכתב לספקים בנושא ערבות מכרז כתנאי סף

דילוג לתוכן