URINOMETER

פטור מס’ 1511
תחום צר"פ
נושא URINOMETER
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק יחיד למוצר שקיים בו פילטר הממוקם באזור נקודת הדגימה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2020
תאריך אחרון להגשת השגות 15/02/2019
ספק ביומטריקס
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 30/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]