אספקת מערכות לביצוע בדיקות מעבדה, כולל מתכלים וציוד נלווה עבור המרכז הרפואי לשיקום וגריאטריה "דורות" נתניה

 

מזמינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

פניה מספר 45/109/19 לקבלת הצעות לאספקת מערכות לביצוע בדיקות מעבדה, כולל מתכלים וציוד נלווה עבור המרכז הרפואי לשיקום וגריאטריה "דורות" נתניה  

מועד אחרון לשאלות הבהרה לא יאוחר מ 28/11/19 שעה 12:00

מועד הגשה : עד יום 12/12/19 בשעה 12:00,בתיבת המכרזים

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז

שינוי תנאי בפניה  מספר 45/109/19.

 

שינוי תנאי בפניה מספר  45/109/19  : הננו לעדכנכם בזאת כי חל שינוי בתנאי הניסיון הנדרש, כדלקמן: נדרש ניסיון בארץ או בחו"ל.

יתר תנאי המכרז ללא שינוי !

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של 5 שנים

שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן עד למקסימום תקופת הארכה של עד 2 שנים ממועד ההתקשרות המקורי סה"כ 7 שנים.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' אילנה גרום   ilana@sarel.co.il

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

 

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

מכרז מס’ 45/109/19
תחום מעבדות
נושא אספקת מערכות לביצוע בדיקות מעבדה, כולל מתכלים וציוד נלווה עבור המרכז הרפואי לשיקום וגריאטריה "דורות" נתניה
תאריך פרסום 31/10/2019
תאריך הגשה 12/12/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 19/11/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪)