פניה מספר 40/065/19 לקבלת הצעות לאספקת מערכת מצלמה גרעינית להדמיה רפואית (SPECT/CT) ואופציה לעבודות להתאמת האתר לקליטת המערכת

מינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

פניה מספר 40/065/19 לקבלת הצעות לאספקת מערכת מצלמה גרעינית להדמיה רפואית (SPECT/CT) ואופציה לעבודות להתאמת האתר לקליטת המערכת

מועד אחרון לשאלות הבהרה לא יאוחר מ 24/11/19 שעה 12:00

מועד הגשה : עד יום 15/12/19 בשעה 12:00,בתיבת המכרזים

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז 

 

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של 12 חודשים .

שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד 3 שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' אילנה גרום   ilana@sarel.co.il

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

 

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

 

מכרז מס’ 40/065/19
תחום מיכשור
נושא פניה מספר 40/065/19 לקבלת הצעות לאספקת מערכת מצלמה גרעינית להדמיה רפואית (SPECT/CT) ואופציה לעבודות להתאמת האתר לקליטת המערכת
תאריך פרסום 10/11/2019
תאריך הגשה 15/12/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 10/11/2019
סטטוס פעיל
עלות השתתפות במכרז (₪)