פניה מספר 40/006/19 לקבלת הצעות לאספקת מכשיר משעל בהליך "פנית מסגרת"

מזמינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא: בקשה מס' 40/006/19 – למכרז פומבי מסוג "פניית מסגרת" לאספקת מכשיר משעל, האישורים והמסמכים שיש לצרף אליה, יש להגיש בשלושה עותקים זהים וחתומים, כאשר עותק אחד יוגש ללא ציון מחירים, במעטפה סגורה וחתומה הנושאת את שם המכרז ומספרו בלבד, ולא יאוחר מיום 28.02.2019 בשעה 00:12( להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(, באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת ב-"שראל – כניסת אורחים" בוייז).

תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן להשיג במשרדי חברת שראל )אצל גב' קרינה דוידסון (. .09:00 – 15:00 :השעות בין' ה'- א בימים – karina.davidson@sarel.co.il :במייל או תקציר המכרז מפורסם באתר שראל בכתובת: il.co.sarel.www. שראל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. שראל שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המציעים כאמור במכרז. המידע המובא במודעה זו הינו תמציתי בלבד ועל המציע לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז.

מכרז מס’ 40/006/19
תחום מיכשור
נושא פניה מספר 40/006/19 לקבלת הצעות לאספקת מכשיר משעל בהליך "פנית מסגרת"
תאריך פרסום 30/01/2019
תאריך הגשה 28/02/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון
סטטוס פעיל
עלות השתתפות במכרז (₪)