לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. מתכלים להנשמה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"

לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון.

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז 

 

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של 12 חודשים .

שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד 3 שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

טופס הרישום לתיבה האלקטרונית ואת מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' סוזנה חן-גטניו    suzana@sarel.co.il

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

 

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

 

מכרז מס’ 30/134/19
תחום צר"פ
נושא לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. מתכלים להנשמה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"
תאריך פרסום 27/01/2020
תאריך הגשה 31/12/2020
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 19/03/2020
סטטוס מוקפא
עלות השתתפות במכרז (₪)

מסמכים מצורפים