פניה מספר 30/076/19 לאספקת אלקטרודות, פלטות ועפרונות לדיאטרמיה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"

מזמינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

פניה מספר 30/076/19 לאספקת אלקטרודות, פלטות ועפרונות לדיאטרמיה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"

מועד אחרון לשאלות הבהרה: לא יאוחר מ  24.07.19 שעה 12:00

מועד הגשה נדחה : עד יום  05/09/2019 בשעה 12:00 , בתיבת המכרזים

תנאי סף: כמפורט במסמכי המכרז

את המכרז יש להגיש בעותק פיסי אחד HARD COPY  + קובץ אלקטרוני.

ההצעות לבקשות הנ"ל חייבות להגיע במעטפה סגורה לתיבת ההצעות לפי הכתובת:

שראל – פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ

באמצעות תיבת ההצעות הממוקמת ב-"שראל – כניסת הולכי רגל" (בווייז)

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של ____12 חודשים_____ החל מחודש ספטמבר 2019 .  שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד _3__ שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של אילנה גרום   ilana@sarel.co.il

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

המידע המובא במודעה זו הינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

 

מכרז מס’ 30/076/19
תחום צר"פ
נושא פניה מספר 30/076/19 לאספקת אלקטרודות, פלטות ועפרונות לדיאטרמיה מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת"
תאריך פרסום 15/07/2019
תאריך הגשה 05/09/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 30/07/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪)

מסמכים מצורפים