מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכות סגורות לציטוטוקסיקה בהליך "פניית מסגרת".

לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון – ראה מודעת עדכון בנושא.

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז 

טופס הרישום לתיבה האלקטרונית ואת מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' סוזנה חן-גטניו    suzana@sarel.co.il

 

מכרז מס’ 30/028/20
תחום צר"פ
נושא מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכות סגורות לציטוטוקסיקה בהליך "פניית מסגרת".
תאריך פרסום 11/02/2020
תאריך הגשה 28/06/2020
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 03/06/2020
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪) 0.0

מסמכים מצורפים