למערכת צביעת המטוקסילין אאוזין וכיסוי דגימות פתולוגיות בהליך מכרז "מסגרת ותיחור" פרטני עבור המרכז הרפואי הלל יפה

שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ מזמינה בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

פניה מספר 45/087/19 למערכת צביעת המטוקסילין אאוזין וכיסוי דגימות פתולוגיות בהליך מכרז "מסגרת ותיחור" פרטני עבור המרכז הרפואי הלל יפה

מועד אחרון לשאלות הבהרה: לא יאוחר מ 05.09.19 שעה 12:00

מועד הגשה נדחה : עד יום 26/09/19 בשעה 12:00,בתיבת המכרזים

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז

 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' אילנה גרום    ilana@sarel.co.il

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של__12__ חודשים החל מחודש אוקטובר 2019 . שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד 3  שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

מכרז מס’ 45/087/19
תחום מעבדות
נושא למערכת צביעת המטוקסילין אאוזין וכיסוי דגימות פתולוגיות בהליך מכרז "מסגרת ותיחור" פרטני עבור המרכז הרפואי הלל יפה
תאריך פרסום 25/08/2019
תאריך הגשה 26/09/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 25/08/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪)

מסמכים מצורפים