הצעות לאספקת אינקובטורים לטיפול ביילודים ופגים בהליך "פניית מסגרת"

זמינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

פניה מספר 40/105/19 לקבלת הצעות לאספקת אינקובטורים לטיפול ביילודים ופגים.

מועד אחרון לשאלות הבהרה לא יאוחר מ 12/11/19 שעה 12:00

מועד הגשה : עד יום 28/11/19 בשעה 12:00,בתיבת המכרזים

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז 

 

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של 12 חודשים .

שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד 3 שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' אילנה גרום   ilana@sarel.co.il

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

 

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

 

 

מכרז מס’ 40/105/19
תחום מיכשור
נושא הצעות לאספקת אינקובטורים לטיפול ביילודים ופגים בהליך "פניית מסגרת"
תאריך פרסום 31/10/2019
תאריך הגשה 28/11/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 14/11/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪)

מסמכים מצורפים