לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. אספקת קיטים סטריליים לשימוש חד פעמי עבור המרכז הרפואי וולפסון.

לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון.

מועד אחרון לשאלות הבהרה לא יאוחר מ 15.12.19 שעה 12:00

העמדת  הטובין לבחינה:  10/02/20 –  עודכן 

סיור ספקים : סיור הספקים  שהיה אמור להיות בתאריך 01.12.19 בשעה  11:00 בבית החולים .

מועד הגשה : עד יום 03.03.20 בשעה 12:00,בתיבת המכרזים  – נדחה 

עדכון בדבר דחיית מועד הגשה : עד יום 31.03.20 בשעה 12:00

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז 

 

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של 12 חודשים החל מחודש מרץ 2020

שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד 3 שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' סוזנה חן-גטניו suzana@sarel.co.il  

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

 

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

 

 

 

מכרז מס’ 30/074/19
תחום צר"פ
נושא לנוכח משבר נגיף הקורונה החליטה ועדת המכרזים של שראל על הקפאת הליכי המכרז שבנדון. אספקת קיטים סטריליים לשימוש חד פעמי עבור המרכז הרפואי וולפסון.
תאריך פרסום 24/09/2019
תאריך הגשה 31/12/2020
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 19/03/2020
סטטוס מוקפא
עלות השתתפות במכרז (₪)

מסמכים מצורפים