אספקת אגדים אלסטיים מסוגים שונים לשימוש רפואי

זמינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

פניה מספר 30/022/19 לאספקת אגדים אלסטיים מסוגים שונים לשימוש רפואי.

מועד אחרון לשאלות הבהרה נדחה : לתאריך  18.08.19 שעה 12:00; ביתר תנאי המכרז לא חלו שינויים 

מועד הגשה : עד יום 29.08.19 בשעה 12:00,בתיבת פקס נעול

תנאי סף ואמות מידה: כמפורט במסמכי המכרז

את המכרז יש להגיש באמצעות תיבת פקס נעול שמספרו : 09-8922136 

 

המדובר בהתקשרות עם הזוכה לתקופה של 12 חודשים החל מחודש אוקטובר 2019 .

שראל תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת או חלקן למקסימום של עד 3 שנים ממועד ההתקשרות המקורי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לכתובת המייל של גב' אילנה גרום   ilana@sarel.co.il

אין שראל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך מו"מ עם המציעים.

 

המידע המובא במודעה זו היינו תמציתי בלבד ועל המעוניינים להשתתף בהליך לקרוא בדקדקנות את מסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז מס’ 30/022/19
תחום צר"פ
נושא אספקת אגדים אלסטיים מסוגים שונים לשימוש רפואי
תאריך פרסום 07/08/2019
תאריך הגשה 29/08/2019
סוג מכרז מכרז פומבי
תאריך עדכון אחרון 07/08/2019
סטטוס מעודכן
עלות השתתפות במכרז (₪)

מסמכים מצורפים